Aniline series

4-Hydroxydiphenylamine

122-37-2

4-Hydroxydiphenylamine

2-Nitrodiphenylamine

119-75-5

2-Nitrodiphenylamine

2-Methoxy-5-β-hydroxyethylaMinoaniline sulfate

83763-48-8

2-Methoxy-5-β-hydroxyeth...

5-bromo-4-methoxy-2-methylaniline

861084-04-0

5-bromo-4-methoxy-2-meth...

4-[(S)-(1-propyl-1H-imidazol-5-yl)methanesulfinyl]aniline

497223-38-8

4-[(S)-(1-propyl-1H-imid...

3-[1-(4-aminobutyl)-1h-1,2,3-triazol-4-yl]aniline trihydrochloride

1788044-10-9

3-[1-(4-aminobutyl)-1h-1...

1-[4-(4-amino-3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one

1021426-42-5

1-[4-(4-amino-3-methoxyp...

7-(benzenesulfonyl)-N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-6-nitroquinazolin-4-amine

945553-94-6

7-(benzenesulfonyl)-N-(3...

4-(cyclopropanesulfonyl)aniline

1147558-13-1

4-(cyclopropanesulfonyl)...

4-(propane-2-sulfonyl)aniline

25355-76-4

4-(propane-2-sulfonyl)an...

3-fluoro-4-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)aniline

1171930-26-9

3-fluoro-4-(2H-1,2,3,4-t...

1-(azetidin-3-yl)-3-fluoroazetidine

1426290-05-2

1-(azetidin-3-yl)-3-fluo...

benzenamine, 5-bromo-n-methyl-2-nitro-

302800-13-1

benzenamine, 5-bromo-n-m...

N-phenylaniline hydrochloride

537-67-7

N-phenylaniline hydrochl...

3-bromo-2,6-dichloroaniline

943830-82-8

3-bromo-2,6-dichloroanil...

3-fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzenamine

221198-99-8

3-fluoro-4-(4-methyl-1-p...

Copyright © 2011-2024 Aromsyn Co.,Ltd. All rights reserved.Support by Chemcd.